Uitslag jaarlijkse kwaliteitscontroles MMLab en AM-P Milieu

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de asbestketen (zoals asbestinventarisaties, asbestmonsteranalyses en eindcontroles na afloop van asbestsaneringen) moeten bedrijven voldoen aan gestelde wet- en regelgeving.

Dit betekent dat ieder jaar naast een eigen interne controle ook een onafhankelijk en onpartijdig deskundige organisatie een controle uitvoert.  

Hierbij wordt gecontroleerd of bedrijven voldoen aan de gestelde competentie- eisen waarbij na goed gevolg een verklaring van conformiteit wordt afgegeven.  

Voor de asbestlaboratoria worden de beoordelingen uitgevoerd door de Raad van Accreditatie (RvA) en de asbestinventarisatie activiteiten worden beoordeeld door een certificerende instelling.

Uitkomsten

Naar aanleiding van bovengenoemde controle heeft het laboratorium MMLab B.V. in de maand september de RvA kantooraudit gehad. Het betrof een verlengingsaudit, waarbij nog secuurder wordt onderzocht of wij, als laboratorium, voldoen aan de gestelde eisen zoals benoemd in de NEN-EN-ISO/IEC ISO17020 en ISO17025.

Na afloop van de kantooraudit heeft de RvA het vertrouwen afgegeven omdat gebleken is dat MM Lab B.V. (op enkele non-conformiteit na) voldoen aan alle gestelde eisen. Er zal, na het oplossen van de non-conformiteiten volgens de 4 o systematiek, wederom een accreditatieverlenging van 4 jaar worden afgegeven.

De asbestinventarisatieafdeling AM-P Milieu B.V. heeft in de maand oktober de jaarlijkse kantooraudit door Normec met goed gevolg afgelegd waarbij geen enkele afwijking is waargenomen. De certificering zal worden verlengd.

In november heeft de laatste externe audit plaats gevonden.  Het betrof de VCA** kantoor audit voor de werkmaatschappijen MMLab B.V. als AM-P Milieu B.V.. Ook deze is met goed gevolg, en zonder afwijkingen, afgerond.

Wij mogen trots zijn op de geleverde prestatie, ook in deze wat lastige tijd. Gebleken is dat Kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat.